zwiększ czcionkę zmień kontrast

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082) obowiązkiem gminy jest:

(art. 32 ust. 6)

1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

(art. 39 ust. 4)

1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczegodo końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 1. 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w 2 formach:

 1. Dowóz zorganizowany (zbiorowy)
  Zasady dotyczące transportu zbiorowego:
  • Usługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu, zgodnie z Ustawą z dnia 19 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
  • Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych);
  • Dowóz dzieci organizowany jest w grupach kilkuosobowych i do różnych miejsc na trasie dom-placówka oświatowa oraz placówka oświatowa-dom;
  • Dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych;
  • Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie;
  • Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem. Pojazd oczekuje na dziecko w drodze do szkoły maksymalnie do 5 minut;
  • Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu pod dom przekazuje pod opiekę rodzica/opiekuna prawnego lub osobie upoważnionej wskazanej we wniosku;
  • Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem;
  • W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim w formie pisemnej w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.

 

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D, 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub przesłać pocztą następujące dokumenty:

 • wniosek o dowóz dziecka (załącznik),
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2021/2022 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

 

W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego 2021/2022 realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica) – art. 39 a ustawy Prawo oświatowe

Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, gmina spełnia również poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.  Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

Koszt = (a-b) x c x d/100

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwa dla danego pojazdu, określona na podstawie uchwały nr XXXII/263/2021 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Grodzisk Wielkopolski na rok szkolny 2021/2022

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

 

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a Gminą Grodzisk Wielkopolski.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D, 62-065 Grodzisk Wielkopolski lub przesłać pocztą następujące dokumenty:

 • wniosek o dowóz dziecka (załącznik),
 • kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2020/2021 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.
 • kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, który realizowany będzie przewóz

 

Załącznik Wniosek w sprawie dowozu dziecka / ucznia niepełnosprawnego