zwiększ czcionkę zmień kontrast

Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie strony internetowej www.cuwgrodzisk.pl

Data publikacji strony internetowej: 11.09.2018 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.09.2020 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
  • brak opisów alternatywnych grafik,
  • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową;
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Sikorski, mail: r.sikorski@cuwgrodzisk.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 61 22 71 290. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje odnośnie procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznia Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/)
Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Centrum Usług Wspólnych w  Grodzisku Wielkopolskim, ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Powstańców Chocieszyńskich 23D. Dla gości przeznaczone jest wejście A. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od klatki schodowej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących W sekretariacie i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.) Przed budynkiem oznakowano kolorem niebieskim 2 miejsca parkingowe.