zwiększ czcionkę zmień kontrast

Młodociani pracownicy

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

        I.            Podstawa prawna

1)   rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE z dnia 24 grudnia 2013 r. Nr L 352/1),

2)   rozporządzenie Komisji (UE) Nr 360 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz,Urz. UE z dnia 26 czerwca 2012 r. Nr L 114 ),

3)   ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.),

4)   art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.  poz. 59,     z późn. zm.),

5)   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543),

6)   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis  i pomocy de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1550),

7)   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017, poz. 1644),

8) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r., poz. 232),

 

      II.            Informacje podstawowe

Osoba prowadząca sprawy związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

Anna Plata

Centrum Usług Wspólnych w Grodzisku Wielkopolskim,

ul. Powstańców Chocieszyńskich 23 d, pok. nr 6,

tel. 61 2271290

 

1.  Pracodawcy, którzy zawierają z młodocianym pracownikiem zamieszkałym  na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski umowę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, winni zgłosić pisemnie ten  fakt Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego niezwłocznie po zawarciu umowy.

 

2.  Po zakończonej nauce zawodu lub zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, pracodawcy przysługuje zwrot kosztów kształcenia, jeżeli:

1)  pracodawca lub osoba prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

2)  młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

 

3.  Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1)  w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,

2)  w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

4.  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

5.   Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis.

 

    III.            Wymagane dokumenty


1) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne),


2) Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,


3) Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,


4) Kopię świadectwa pracy, w przypadku kiedy młodociany pracownik realizował krótszy okres przygotowania lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców,


5) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,


6) Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

7) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wydruk  z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej RP potwierdzający prowadzenie działalności.

 

Pliki do pobrania:

Druk Nr 1: Zgłoszenie zawarcia umowy

Druk Nr 2: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia

Druk Nr 3: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Druk Nr 4: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Druk Nr 5: Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy de minimis